Mobilní Web ICSS

Vítejte na mobilních stránkách naší organizace
Přihlášení
Registrace

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/info/public_html/templates/forte/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

O nás

Poskytované služby

Aktivity

Kalendář akcí

Kontakty

Domácí zdravotní péče
Cíl pobytové odlehčovací služby:
Cílem sociální služby je uživatel, kterému:
 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu a tím možnost setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí;
 • jsou podporovány sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami;
 • umožněno zajištění kontaktu se společenským prostředím;
 • dochází k podpoře a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.
 Zásady poskytování sociální služby:
 • zásada dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti;
 • zásada individuálního přístupu a respektování osobnosti uživatele;
 • zásada flexibility poskytované služby;
 • zásada odbornosti a profesionality.
Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy:

Zájemce o pobytovou odlehčovací službu může poskytovatele kontaktovat sám, nebo prostřednictvím rodinného příslušníka či jiné blízké osoby. Zpravidla prvotní kontakt zprostředkuje rodina či jiná pečující osoba.

Samotné jednání se zájemcem o službu je důležité z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám nebo s pomocí odpovědných pracovníků formulovat, jakou podporu si představuje, aby mohl vyřešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Na základě jednání se zájemcem o službu pověřený pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny uživatelů a zda je daná sociální služba schopna poskytnout takové služby, které by zájemci pomohly při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Jednání se zájemcem o službu je vedeno srozumitelnou formou a s ohledem na práva zájemce. Při prvním kontaktu se zájemce o službu jsou poskytnuty základní informace o službě, jsou zodpovězeny dotazy a v případě trvajícího zájmu o službu je podána žádost zájemcem.

S žadatelem je dohodnuta schůzka v jeho domácím prostředí, pokud se pověřený pracovník s žadatelem nedohodnou na jiném místě.

Pověřený pracovník projednává s žadatelem o poskytnutí služby jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které je možno realizovat prostřednictvím sociální služby. Postup pověřeného pracovníka je při vyjednávání stanoven v Pravidlech pro jednání se zájemcem o službu.

Dojednávání a vyjednávání je nejdůležitější částí jednání se zájemcem o službu. Pracovník napomáhá vést rozhovor a nechává zájemce volně formulovat vlastní představy, očekávání a požadavky.

 1. Na základě prvního jednání je domluvena schůzka mezi zájemcem o službu a pověřeným pracovníkem. Ve většině případů je schůzka domluvena v domácím prostředí zájemce o službu.
 2. Cílem schůzky v domácím prostředí (event. V prostředí, kde se zájemce nachází) je ověření, zda zájemce spadá do cílové skupiny, seznámit se s jeho prostředím a jeho potřebami. Hlavním smyslem je však zjistit rozsah a způsob poskytování sociální služby a dojednat cíl spolupráce, ověřit zvyklosti s tím, že pokud se obě strany dohodnou na možném poskytování sociální služby, budou v co možná nejvyšší míře respektovány, samozřejmě s ohledem na možnosti poskytovatele.
 3. Záznam z jednání se žadatelem je písemně zpracován a slouží jako podklad pro sepsání Smlouvy o poskytování služby a současně pro tvorbu plánování služby s ohledem na dojednaný rozsah základních činností v souladu s cílem spolupráce a naplňování potřeb a očekávání žadatele. Záznam je pak součástí osobní složky uživatele.

Pověřený pracovník zájemci služby popíše jednotlivé činnosti, jaký je jejich cíl, obsah, podmínky. Pověřený pracovník pak společně se zájemcem formuluje, jaké služby mu budou poskytovány. Je dohodnuta forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb.

Finanční spoluúčast uživatele na službě:

Výše úhrady za ubytování a stravu se odvíjí od skutečně využitého počtu dnů při poskytování sociální služby.

Za poskytování péče v rozsahu:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby;
 • pprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

má poskytovatel stanovenou úhradu ve výši, která je v souladu s prováděcím předpisem vyhl. č. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu a s ohledem na individuální potřeby osoby.

Úhrada za ubytování a stravu je rovněž v souladu s příslušnými předpisy. Stravování je celodenní.

 

Cíle
Cíle zaměřené na klienta:
Cílem sociální služby je:
- klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle; 
- klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství.


Cílová skupina:
Okruh osob: 
• senioři; 
• osoby s chronickým duševním onemocněním; 
• osoby s chronickým onemocněním; 
• osoby se zdravotním postižením; 
• rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. 


Věková kategorie klientů: 

mladší senioři (65 – 80 let);
starší senioři (nad 80 let);
dospělí (19 – 64 let);
děti (0 – 4 let) v rodinách, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy
Pečovatelská služba je poskytována na území Statutárního města Jihlavy a jeho městských částí. 

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby: 

• splnění definované cílové skupiny; 
• bydliště ve vymezeném regionu (město Jihlava, městské části Antonínův Důl, Bedřichov u Jihlavy, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy, Zborná).

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem. Zájemce i pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru. Jednání se zájemcem o službu je významné z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje a v jakém rozsahu. Pro poskytovatele je důležité získat informace o budoucím klientovi, samotné jednání se zájemcem je proces, ze kterého vychází individuální plánování služby. Zájemce o službu je tedy před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby seznámen se všemi podmínkami a reálnými možnostmi při poskytování této služby. 

Dokument stanovuje jakým způsobem se zájemcem jednat a srozumitelně ho informovat o všech podmínkách a možnostech poskytované sociální služby a o metodách zachování jeho maximální samostatnosti. 

Před podáním žádosti o poskytování sociální služby je zájemce o sociální službu (dále „zájemce“) vždy seznámen s možnostmi a podmínkami poskytování pečovatelské služby, denního stacionáře, aby se mohl rozhodnout, zda je právě naše služba to pravé, co potřebuje. Způsob vedení jednání směřuje k tomu, aby zájemce měl jasnou představu, co tato služba obnáší, co může poskytovatel nabídnout a jaké povinnosti by mu z případně uzavřené smlouvy vyplývaly. Sociální pracovnice/manažer kvality se aktivně zajímá o jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které je možno realizovat prostřednictvím naší služby. Informování zájemce a projednávání jeho požadavků, očekávání obvykle probíhá nejpozději během provádění sociálního šetření v místě, kde zájemce o službu žije. 

Způsob a četnost dalších setkání je přizpůsoben požadavkům zájemce – proběhne tolik jednání, kolik potřebuje pro rozhodnutí, zda využije naše služby a v jaké míře. Osobním cílem je v kontextu sociálních služeb to, čeho může zájemce dosáhnout právě využíváním sociální služby. V případě pečovatelské služby se jedná o zjištění potřeb, které člověka limitují a sám je zvládá obtížně nebo je nezvládá vůbec. Velmi důležitým prvkem je spolupráce s osobami, nejčastěji blízkými osobami, které se na péči podílejí. Osobní cíl je pro naši službu vyjádřená potřeba. Nejdůležitějším kritériem osobního cíle je to, že osobní cíle si stanovuje zájemce sám. Zásady poskytování sociální služby 
Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.
1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti:
Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím: 
Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas. 
3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele: 
Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii. 
4. rovný přístup ke všem uživatelům: 
Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.
5. profesionální poskytování služby: 
Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. 


Finanční spoluúčast uživatele na službě 
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované základní činnosti sociální služby ve výši rovnající se součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odstavce 1. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce. 

Uživatel je oprávněn nejpozději do pěti dnů od předání vyúčtování úhrady toto vyúčtování písemně poskytovateli rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči vyúčtování úhrady vzneseny ze strany uživatele žádné námitky, má se za to, že s vyúčtováním úhrady uživatel zcela souhlasí. 


V případě, že uživatel bude rozporovat vyúčtování úhrady, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat pouze provedené úkony nesporné. 

Uživatel se zavazuje platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne po předložení vyúčtování. 

Poskytnuté základní činnosti pečovatelské služby jsou hrazeny zpětně. 

Obědy jsou hrazeny měsíc zpětně. 

Výše úhrady je stanovena na jednu hodinu a její výše je v souladu s předpisy, které tuto oblast upravují. Nasmlouvané úkony a jejich realizace jsou prováděny pomocí miniterminálů a uživatel hradí skutečně spotřebovaný čas, který byl nutný pro vykonání dané základní činnosti. 


Způsob podávání a vyřizování stížností 
Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky, opatrovníka, známé, nezávislého zástupce, kterého si uživatel svobodně zvolí apod. O možnostech podání stížnosti a připomínkách je uživatel informován již před formou vnitřních pravidel, která jsou součástí vnitřních pravidel a ty tvoří nedílnou přílohu uzavírané Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě potřeby má uživatel právo si zvolit tlumočníka. Pracovník, který stížnost vyslechne, nebo přijme je povinen neprodleně informovat o stížnosti svého přímého nadřízeného a ten se stížností pracuje podle dále uvedených pravidel. Klient má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.

Stížnost může být podána kdykoliv. Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva klienta. Na žádost klienta bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. Ředitelka organizace prošetří všechny nezbytné okolnosti stížnosti, vyslechne pokud možno všechny účastníky předmětné události či děje a učiní o zjištěných skutečnostech záznam. Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů, a to nejdéle do 30 dnů. Klient musí být písemně vyrozuměn, a to způsobem, aby odpověď byla adresátovi srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín příjemce stížností, uvědomí klienta o této skutečnosti 

a důvodech písemně. Vyhodnocování stížností a jejich opatření budou prováděny pravidelně 1x ročně na provozní poradě. Takovéto vyhodnocování by mělo vést k dalšímu rozvoji a zvyšování kvality služby. Není-li stěžující spokojen se způsobem či rychlostí vyřizování stížností nebo s konečným řešením stížností, má právo obrátit se na další instituce. 

Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby 
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů této služby. 
Pro zajištění této služby slouží další prostory:
Kancelář ředitelky, koordinátorky a sociálních pracovnic pro pečovatelskou službu je v prostorách Žižkova 2075/106, Jihlava. 
Kanceláře jsou vybaveny kancelářským nábytkem, výpočetní technikou a slouží k zajištění administrativních úkonů. V objektu Žižkova 2075/106 je vyčleněno i zázemí pro pracovníky v sociálních službách pečovatelek. Další prostory sloužící jako zázemí pro pracovníky v sociálních službách je v prostorách DPS Prachárnou 1a a 43, Jiráskova 22, Okružní 17. 
Ve všech uvedených prostorách mají možnost využívat hygienické zázemí. Střediska osobní hygieny (SOH) slouží k úkonům pomoci při osobní hygieně, základní péči o vlasy a nehty a k ošetření nohou. K dispozici jsou 3 střediska osobní hygieny (Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43, Jiráskova 24). 
Ke své práci dále pečovatelky mohou využívat automobily. Pečovatelky mohou využívat pracovní mobilní telefony a výpočetní techniku v jejich zázemí. 

Cíle
Cílem denního stacionáře je uživatel, který:
 - zůstává žít ve svém sociálním prostředí;
- udrží svoje schopnosti, zejména ve vztahu k vlastní osobě;
- navazuje kontakty se svými vrstevníky.

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním;
- senioři;
- kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení; 
- jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura uživatelů:
- poskytujeme službu osobám ve věku od  55 let věku;
zařízení se zaměřuje i na práci s klienty trpící demencí, zejména s Alzheimerovým typem demence.

Zásady poskytování sociální služby
Zásady sociální služby:
Respekt 
Respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. 
Zaměstnanec umožňuje uživatelům spolurozhodovat o dalším směřování 
pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. 
Dodržujeme Etický kodex. 
Individuální přístup 
Zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. 
Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují.
Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů 
(přednost uživatelova názoru před názorem pracovníka). 
Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. 
Sociální začleňování
Umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti
podle jejich vůle, možností  a schopností. 
Bezpečné prostředí 
Absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel.
Pružnost 
Služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.
 
Předpokládá se, že potřeby žadatele se mohou v průběhu poskytování služby měnit a po plánování průběhu služby se bude individuálně přizpůsobovat jeho potřeba. 
Obsah smlouvy lze měnit jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými stranami smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

___________________________________________________________________________

 1. Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů v jídelně.

Metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web icss.cz tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě obědů, při počtu 400 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Stravování zajišťuje stravování dietních a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. 

Ostatní informace k pečovatelské službě

Podkategorie

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout
BetweenDigital
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout