O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí
Více informací

ICSS Jihlava, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, provádí zdravotní úkony domácí zdravotní péče na základě indikace ošetřujícího lékaře pacienta a jeho potvrzené žádanky pro naše NZZ, a to v rozsahu § 4 vyhlášky 424/2004 Sb., které má ICSS Jihlava smluvně dojednané s VZP a VOZP.
Domácí zdravotní péče je dle platných zákonných norem zvláštní formou ambulantní péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo 14 dní ošetřujícího lékaře z nemocnice  je hrazena zdravotními pojišťovnami, to znamená pro pacienta JE BEZ ÚHRADY. V případě poskytování péče, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, je možné tuto péči poskytovat za přímou úhradu.
Poskytované odborné zdravotní úkony:
  • ošetřovatelská rehabilitace (procvičování, nácvik chůze, chůze s chodítkem, berlemi, holemi, nácvik sedu a vstávání, nácvik soběstačnosti v denním režimu, dechová cvičení, procvičování velkých kloubů, ... )
  • příprava a podávání léků (při poruše polykání nebo aktivním negativizmu, aplikace injekcí do svalu a pod kůži, aplikace inzulínu, aplikace mastí, kapek...) 
  • kontrola zdravotního stavu a prevence (měření pulsů, dechů a TK, odběry krve a jiného biologického materiálu, aktivace pacienta fyzická i psychická, péče o hydrataci nemocného, prevence proleženin, polohování, edukační pohovor s klientem i jeho rodinou ... )
  • specializované zdravotní úkony (převazy chronických a pooperečních ran, proleženin, kožních defektů, bércových vředů,péče o permanentní močové katetry, stomie, podávání enterální výživy /PEG, PEJ/,podání infuzí do podkoží k zajištění hydratace,  zvládání stavů po chirurgických, gynekologických a ortopedických operacích i po úrazech, stavy po cévních příhodách či infarktu myokardu  ... ).
Opodstatnění a rostoucí význam DZP:
Lidí, kteří jsou z titulu svého handicapu ( stáří, samota a nesoběstačnost, zdravotní nebo smyslové postižení, nemocní po operacích a úrazech, málo pohybliví a nepohybliví, desorientovaní apod. ) odsouzeni k životu závislém na druhé osobě, neubývá. Ba naopak, stále se zvyšuje jejich počet, stejně jako počet těch, kteří stojí o to neopuštět ani během léčby rodinné prostředí, svůj domov a nemuset odejít do nemocnice, psychiatrické léčebny, ODN, DD, hospicu apod. nebo zde trávit delší čas, než je nezbytně nutné..
Na druhé straně je toto řešení výhodné i pro společnost, neboť pozitivně ovlivňuje psychiku handicapovaného i jeho rodiny a tím často příznivě působí i na zlepšování jeho zdravotního stavu, snižuje se riziko komplikací, zkracuje se pobyt v jiných zařízeních a tím se snižují i náklady vynakládané společností.
Proto je a stále více bude úloha DZP ve společnosti důležitá a nezastupitelná
Poslání
Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: 
 - oblečení, oblékání a svlékání oděvu,přidržení oděvu při oblékání;
 - zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi; 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: 
 - pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík; 
3. pomoc při prostorové orientaci ­ samostatném pohybu ve vnitřním prostoru:
- doprovod klienta po stacionáři a přilehlých prostorách nebo do jídelny formou 
  přímého doprovodu (klient se pracovníka přidržuje); 
 - nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře), přesun pomocí vozíku;
4.pomoc a podpora při podávání jídla a pití: 
- donesení jídla ke stolu, nakrájení na sousta, namazání pečiva, odstranění víčka kelímku; 
- příprava kávy a čaje, nalití a podání nápoje, uklizení a umytí použitého nádobí. 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 - asistence při umývání nebo sprchování. 
2. pomoc při použití WC
- pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při usedání na mísu; 
- otření po vykonané potřebě;
 - pomoc při vstávání, vložení pleny, nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot.
U použití hygienického křesla vynesení, umytí a dezinfekce nádoby. Úkon provádí pracovnice v ochranných rukavicích.

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
Obědy jsou dováženy z vývařovny organizace.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednostní;
- trénink  paměti  techniky, ruční práce, vaření a pečení, hraní her a kvízů.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostře
dím:
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou; ­
- pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob;
- pobyt ve společnosti vrstevníků, vzpomínková vyprávění, sledování filmů pro pamětníky;
- aktivní a pasivní muzikoterapie.

f) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
 a dovedností podporujících sociální začleňování osob
–např. canisterapie, zpěv a poslech hudby

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;
-
sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádostí, složenek apod., jednání na OSV ve prospěch klienta.


 Fakultativní služby
- dohled nad užíváním léků; 
- doprava vozidlem poskytovatele do zařízení; 
- doprovod uživatele do zařízení, ze zařízení;
- pochůzky týkající se platby poskytovateli; 
- ošetření nohou – pedikúra; 
- příprava léků zdravotnickým personálem do dávkovače léků;
- využití gastronádoby (pouze v souvislosti s využitím obědů od poskytovatele). 
Poslání pobytové odlehčovací služby:

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.
Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Odlehčovací služba je poskytována tam, kde byla péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, kteří o svého blízkého pečovali. 
 Cílová skupina:
   - senioři;
   - osoby se zdravotním postižením (mimo osoby s mentálním postižením);
   - osoby s chronickým onemocněním.
Od 40 let věku

Zařízení se zaměřuje i na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence a jinými typy demence.
Popis služby
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a rodinám s dětmi a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.


Základní činnosti pečovatelské služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 
• Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek; 
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 
• Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
• Pomoc při úkonech osobní hygieny; 
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
• Pomoc při použití WC; 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování; 
• Dovoz nebo donáška jídla;
• Pomoc při přípravě jídla a pití;
• Příprava a podávání jídla a pití;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne; 
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování; 
• Donáška vody;
• Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;
• Běžné nákupy a pochůzky; 
• Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; 
• Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; 
• Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• Doprovázení dětí do školy;školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět;
• Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v provozních hodinách 6,30 - 20,00 hod., včetně svátků.

Kapacita teréní formy pečovatelské služby:
30 klientů (okamžitá).
Kapacita ambulatní formy pečovatelské služby:
4 klientů (okamžitá).

Fakultativní služby
Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou klienta); 
Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka);
Dohled nad užíváním léků; 
Využití gastronádoby (pouze v souvislosti s využitím obědů od poskytovatele);

Doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy; 
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli); 
Jídelní lístek;
Měření teploty, TK (digitálním tonometrem klienta nebo poskytovatele); 
Ošetření nohou – pedikúra ve středisku osobní hygieny;
Ošetření nohou – pedikúra v domácnosti občana, včetně cesty pečovatelky; 
Koupel v koupacím lůžku. 
Podkategorie

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).